TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Açyljak iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň sanawy

Ýurdumyzda şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli köp sanly binalardyr desgalar gurlup ulanmaga berilýär. “Türkmenistan” gazetinde çap edilen bildirişe görä, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli gurluşygy tamamlanmaly hem-de ulanmaga tabşyrylmaly iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryňdyr desgalaryň sanawy çap edildi.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli, şu ýylda ýurdumyzda gurluşygy tamamlanmaly hem-de ulanmaga tabşyrylmaly iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryňdyr desgalaryň

SANAWY

T/b Binanyň ýa-da desganyň ady                              Buýrujy Potratçy

AŞGABAT ŞÄHERINDE

1 Tähran köçesiniň ugrunda Söwda we dynç alyş, işewürlik merkezleri hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, Aşgabat şäher häkimligi «Beýik bina» hususy kärhanasy
2 «Garagum» köpugurly işewürlik merkezli myhmanhana Aşgabat şäher häkimligi «Rönesans» türk kompaniýasy
3 A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň demirgazyk-günbatar tarapynda döwrebap seýilgäh Aşgabat şäher häkimligi Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat önümçilik-tehniki üpjünçilik müdirligi
4 A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň demirgazyk-günbatar tarapynda ýerasty geçelgeler Aşgabat şäher häkimligi «Ussat-Inžener» hususy kärhanasy
5 Hökümet münberi Aşgabat şäher häkimligi Fransiýanyň «Bouygues Batiment International» kompaniýasy
6 Magtymguly Pyragynyň täze ýadygärligi Aşgabat şäher häkimligi Aşgabat şäher häkimliginiň 2-nji gurluşyk-gurnama müdirligi

AHAL WELAÝATYNDA

7 Kaka etrabynda tikin önümlerini öndürýän dokma toplumy Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi «Cotam Enterprises Ltd.» Britan Wirgin adalarynyň kompaniýasy
8 Babadaýhan etrabynda tikin önümlerini öndürýän dokma toplumy Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi «Cotam Enterprises Ltd.» Britan Wirgin adalarynyň kompaniýasy
9 Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen bölegi «Türkmenawtoban» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti «Türkmenawtoban» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti
10 Änew şäherinde 720 orunlyk orta mekdep Ahal welaýatynyň Düýpli gurluşyk müdirligi «Myradym» hususy kärhanasy
11 Änew şäherinde 960 orunlyk orta mekdep Ahal welaýatynyň Düýpli gurluşyk müdirligi «Myradym» hususy kärhanasy
12 Tejen etrabynyň Babadaýhan geňeşliginde 640 orunlyk orta mekdep Ahal welaýatynyň Düýpli gurluşyk müdirligi «Ussat-Inžener» hususy kärhanasy
13 Babadaýhan etrabynyň Ýarygökje geňeşliginde 960 orunlyk orta mekdep Ahal welaýatynyň Düýpli gurluşyk müdirligi «Ussat-Inžener» hususy kärhanasy

BALKAN WELAÝATYNDA

14 Balkanabat şäherinde 3000 orunlyk «Türkmeniň ak öýi» binasy hem-de 3000 orunlyk sadaka jaýy Balkan welaýat häkimligi «Röwşen» hususy kärhanasy
15 Türkmenbaşy şäherinde 400 orunlyk köpugurly hassahana Balkan welaýat häkimligi «Ussat-Inžener» hususy kärhanasy
16 Türkmenbaşy şäherinde 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasy Balkan welaýat häkimligi «Çeper Gurluşyk» hususy kärhanasy

DAŞOGUZ WELAÝATYNDA

17 Daşoguz şäherinde 3000 orunlyk «Türkmeniň ak öýi» binasy hem-de 3000 orunlyk sadaka jaýy Daşoguz welaýat häkimligi «Röwşen» hususy kärhanasy
18 Daşoguz şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda 6 sany 16 öýli, 6 sany 24 öýli, 1 sany 32 öýli, 2 sany 48 öýli 4 gatly ýaşaýyş jaýlary Daşoguz welaýat häkimligi, Daşoguz şäher häkimligi «Demirbetonönümleri» zawody, «Derkar» hojalyk jemgyýeti, «Merdana doganlar» hususy kärhanasy
19 Gubadag etrabynda haly önümleri kärhanasy «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasy Daşoguz şäheriniň «Demirbetonönümleri» zawody

LEBAP WELAÝATYNDA

20 Çärjew etrabynda kuwwatlylygy

432 MWt bolan gaz turbinaly elektrik stansiýasy

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Ýaponiýanyň «Sumitomo Corporation» kompaniýasy
21 Saýat etrabynyň Çowdur geňeşliginde 600 orunlyk orta mekdep Lebap welaýatynyň Düýpli gurluşyk müdirligi «Ussa Tirkeş» hususy kärhanasy
22 Saýat etrabynyň

Lebaby geňeşliginde 600 orunlyk orta mekdep

Lebap welaýatynyň Düýpli gurluşyk müdirligi «Döwletli dostlar» hususy kärhanasy

 

 

Bakalawr we magistr maksatnamalary barada umumy düşünje

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Teswirle