ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden özüniň ilkinji daşary ýurt saparyny amala aşyrýar. Şu ýylyň 20-nji ýanwarynda döwlet baştutany wezipesine girişenden soňra Baýden ilkinji saparyny Beýik Britaniýa amala aşyrýar. Ol Beýik Britaniýanyň Saffolk graflygyna geldi.

Baýden bu saparynyň çäklerinde Beýik Britaniýanyň Premýer-ministri Boris Jonson hem-de şa zenany Ýelizaweta II bilen duşuşar. Baýdeniň bu saparynyň esasy maksady bolan G-7-ligiň sammitine gatnaşmakdyr.

Kornuoll ýarym adasynyň kenaryndaky Karbis-Beý şäherçesinde 11-13-nji G-7-niň sammiti geçiriler. G-7-iň düzüminde Beýik Britaniýa, Germaniýa, Italiýa, Kanada, ABŞ, Fransiýa, Ýaponiýa ýaly ýurtlar bar.

13-nji iýunda Baýden we onuň aýaly Jill Baýden Beýik Britaniýa şa zenany Ýelizaweta II bilen Windzor köşgünde duşuşar.

Baýden bu saparynyň çäklerinde Brýussele baryp, ol ýerde NATO-nyň ýygnagyna gatnaşar.

Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler

16-njy iýunda ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden bilen Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin arasynda Şweýsariýada özara duşuşyk geçiriler.

 

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby italýan dilinde

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär.
Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Italiýa uly hasaply ýeňiş bilen başlady
Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar