TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

ABŞ-da ugleroddan azat zawod gurar

Dürli oýunjaklary we konstruktorlary öndürýän Daniýanyň “LEGO Group” kompaniýasy ABŞ-da uglerod zyňyndylaryny doly azaltmaga mümkinçilik berýän zawod gurmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň resmi saýtynda habar berilýär.

– “LEGO Group” kompaniýasy Wirjiniýa ştatynyň Çesterfild sebitinde täze zawod üçin 1 milliard dollardan gowrak maliýe serişdelerini gönükdirmegi maksat edinýär. 160 müň inedördül metr meýdana guruljak zawodda 1760 adam zähmet çeker – diýlip, kompaniýanyň metbugat beýannamasynda bellenilip geçilýär.

Zawodyň ähli energetika üpjünçiligi gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdeleriniň hasabyna üpjün ediler. Munuň üçin zawodyň öz Gün elektrik stansiýasyndan elektrik energiýasy öndürilip, şondan peýdalanmak göz öňünde tutulýar.

Desga iň az möçberde elektrik energiýasyny sarp etmek görnüşinde taslamalaşdyrylar. Onuň gurluşygyna güýzde başlamak göz öňünde tutulyp, 2025-nji ýylyň ikinji ýarymynda tamamlamak meýilleşdirilýär.

Täze desga kompaniýanyň dünýädäki 7-nji, Amerikadaky 2-nji zawody bolar.

 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/turkmenistan-durnukly-osus-boyunca-sebit-sammitine-gatnasyar/

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi Türkiýäniň awiakompaniýasyna hyzmat berer

Ata Watan Eserleri

 Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy halkara şahadatnama aldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda öndürilen mekdep partalary Gazagystanyň mekdeplerini bezeýär

Ata Watan Eserleri