TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

3 ýyl ýöräp, Mekgä bardy

Günorta Afrikanyň zyýaratçysy 3 ýyl ýol ýöräp, Mekgä bardy. Ol haj parzyny ýerine ýetirmek üçin 2018-nji ýylyň awgustynda ýola çykypdy. Keýptaun şäherinden ýola çykan afrikaly zyýaratçy pandmeiýa sebäpli 1 ýyldan köp wagt Aksa metjidinde boldy.

Saheed atly zyýaratçy haj parzyny ýerine ýetirip, Watanyna ýene-de ýöräp gitmegi meýilleşdirýär.

Ol Zimbabwe, Zambiýa, Tanzaniýa, Keniýa, Sudan we Müsür ýaly ýurtlary geçdi. Palestina baran wagty koronawirus pandemiýasy başlady. Soňra ol 1 ýyldan gowrak wagtyny Aksa metjidinde geçirdi.

Serhetleriň täzeden açylmagy bilen Saheed atly zyýaratçy Iordaniýanyň üsti bilen Medine şäherine bardy. Häzir ol haj parzyny ýerine ýetirýär.

Mälim bolşy ýaly, 2 ýyldan gowrak wagt dowam eden koronawirus pandemiýasyndan soňra Saud Arabystany zyýaratçylary kabul edip başlady. Türkmenistandan hem zyýaratçylaryň bir topary Saud Arabystanyna gitdi.

Ýene-de okaň

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik başlady

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Teswirle