SIZDEN GELENLER

28-nji aprel – Bütindünýä zähmeti goramak güni

28-nji aprel – Bütindünýä zähmeti goramak güni.

Bütin dünýäde 28-nji aprel Bütindünýä zähmeti goramak hökmünde bellenilýär.  Bu sene Halkara zähmet guramasy tarapyndan döredildi.  Bu pikir 1989-n1jy ýylda, Amerikaly we Kanadaly işçiler ölen, ýaralanan, agyr syrkaw işdeşleri üçin Hatyra gününi ilkinji gezek bellänlerinde ýüze çykdy.

Halkara Hyzmatdaşlyk Guramasynyň bu gün döredilmegi, ilatyň saglyk we howpsuzlyk meseleleri, iş bilen baglanyşykly şikesler, keseller we ölümler bilen baglanyşykly köpelýänligi, iş ýerinde howpsuzlyk medeniýetini döretmek we ösdürmek iş ýerlerinde ýyllyk ölümi azaldyp biljekdigi barada habarlylygy ýokarlandyrmaga synanyşdy.

Bu gün – 28-nji aprel, dünýäniň ýüzden gowrak ýurdunda zähmeti goramagyň çözülmedik meselelerine jemgyýetçiligiň ünsüni çekmek üçin dürli çäreler geçirilýär.  Adatça milli hökümetler, ýerli häkimýetler, kärdeşler arkalaşyklary, iş berijiler guramalary we HZG-nyň hünärmenleri tarapyndan gurnalýar.

Her ýyl Bütindünýä zähmeti goramak güni başga bir mowzuga bagyşlanýar:

2003: Globallaşma şertlerinde zähmeti goramak medeniýeti.

2004: Her iş ýerinde zähmet howpsuzlygy medeniýeti

2005: Esasanam gurluşyk pudagynda howpsuzlyk medeniýeti.

2006: Gowy iş.  Ygtybarly iş.  AIW / AIDS-den goramak.

2007: Ygtybarly we sagdyn iş ýerleri: mynasyp işleri hakykata öwürmek.

2008: Professional töwekgelçilikleri dolandyrmak.

2009: Howpsuz iş her bir adamyň hukugy.

2010: Täze şertlerde iş dünýäsinde töwekgelçilikleri dolandyrmak we öňüni almak.

2011: Iş saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy: üznüksiz gowulaşmagyň ýoly.

2012: “Ýaşyl” ykdysadyýetde zähmeti goramak.

2013: Hünär keselleriniň öňüni almak.

2014: Iş ýerlerinde himiki serişdeleri ulananyňyzda zähmeti goramak.

2015: Bilelikde zähmeti goramakda öňüni alyş medeniýetini ösdüreris.

2016: Iş ýerindäki stres: Kollektiw kynçylyk.

2017: HZG-nyň maglumatlaryny ýygnamagy we ulanmagy tertipleşdirmek 2018: Iş howpsuzlygy: aýratyn ejiz ýaş işçiler.

2019: Zähmeti goramak we iş dünýäsiniň geljegi.

2020: Pandemiýany duruzmak: zähmeti goramak adamlary halas edip biler

2021: Krizise garaşyň we taýynlanyñ – Iñ gowy zähmet howpsuzlygy ulgamlaryna maýa goýmak.

 

  Bagyrowa Maral,

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

 Halkara gatnaşyklary institutynyň, halkara

gatnaşyklary fakultetiniň talyby.

 

Türkmenistan Owganystana goldawyny dowam etdirer

 

 

 

Ýene-de okaň

Gahryman Arkadagymyzyň pähiminden dörän seýilgäh

Goşa mukaddesligiň baýramy

«Agro-Pak Turkmenistan and Turkmen Food» halkara sergisi geçirilýär

Taryhda yz goýjak “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly

Magtymguly Pyragynyň döredijiligi ruhy hazynadyr

Magtymguly Pyragy – döwürleriň we köňülleriň şahyry