TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

25-nji sentýabrda Halk Maslahaty geçiriler

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen giňişleýin mejlisinde şu ýylyň 25-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Halk Maslahatyna görülýän taýýarlyk barada hasabatlar diňlenildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Döwlet Howpuzlyk geňeşiniň agzalary we Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda geçirilen mejlisde Halk Maslahatyna görülýän taýýarlyk barada hasabatlar berildi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahaty, Ministrler Kabineti, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary,  welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimlikleri, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, yzygiderli taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Mejlisi guramaçylyk geçirmek boýunça meýilnama taýýarlandy. Onda guramaçylyk meseleleri bilen baglanyşykly ähli çözgütler göz öňünde tutulýar.

Halk Maslahatynyň ýurdumyzyň habar beriş serişdelerinde gyzgyny bilen ýetirilmegi babatda çäreleriň görülýändigini bellenildi.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan Halk Maslahatyna gatnaşyjylara dürli sowgatlyklar taýýar edilendigi aýdyldy.

 

Türkmenistan-Özbegistan: sebitara hyzmatdaşlyk ösdüriler

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň daşary işler ministrine täze orunbasar bellendi

Ata Watan Eserleri

Wolodin: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyza möhüm ähmiýet berýäris

Türkmenistanyň Prezidenti Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi

Teswirle