TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

2021-nji ýylda Türkmenistandan Hytaýa 34 milliard kubmetr tebigy gaz iberildi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Lebap welaýatyna amala aşyran iş saparynyň jemlerine bagyşlap iş maslahatyny geçirdi. Oňa nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow, nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary hem-de ýurdumyzda iş alyp barýan Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň wekilleri gatnaşdy.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, dabarada Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) Türkmenistandaky şahamçasynyň baş direktory Çen Huaýluna söz berildi.

Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň Türkmenistandaky wekili 2003-nji ýyldan bäri Türkmenistanda işleýändigini belledi.

Ol öz çykyşynda: “Türkmen-hytaý nebitgaz hyzmatdaşlygynyň täze eýýamynyň başlanmagynyň şaýady boldum. 2007-nji ýylyň 17-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hytaýyň Başlygynyň gatnaşmagynda “Türkmengaz” döwlet konserni bilen CNPC korporasiýasynyň arasynda “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn çägi boýunça Önümi paýlaşmak hakyndaky ylalaşyga gol çekildi.

Häzirki wagtda “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn çäginde 29 sany gaz käni senagat taýdan özleşdirilýär. Jemi 137 sany guýudan tebigy gaz alynýar.

2021-nji ýylda Türkmenistandan Hytaýa 34 milliard kubmetre ýakyn tebigy gaz iberildi. 2009-njy ýylda Türkmenistan-Hytaý halkara gaz geçirijisiniň ulanmaga tabşyrylmagyndan bäri jemi 320 milliard kubmetrden gowrak türkmen gazy Hytaýa iberildi.

2021-nji ýylyň 23-nji awgustynda “Galkynyş” gaz ýatagynda 3 sany guýyny burawlamak taslamasynyň başlanmagy mynasybetli dabara geçirildi. CNPC-niň bu guýularyň gurluşyk işlerini 2022-nji ýylda tamamlamak üçin ähli tagallalary etjekdigi hakynda Sizi ynandyrmaga rugsat ediň.

CNPC bilen “Türkmengaz” döwlet konserni netijeli gepleşikler geçirýär. Biz ýakyn wagtda gepleşikleriň täze tapgyryna başlarys. Hyzmatdaşlygy giňeltmek hem-de tebigy gazyň söwdasyny ýokarlandyrmak babatda baş maksadymyza ýetmäge çalşarys.

2022-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda Türkmenistan bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň şanly 30 ýyllygyny belleýär. 17-nji iýulda bolsa, “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn çägine degişli Önümi paýlaşmak hakyndaky ylalaşyga gol çekilmegine 15 ýyl dolýar.” diýip belledi.

“Malaý” käni: 36 ýyldan bäri tebigy gaz çykarylýar

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle