JEMGYÝET

2021-nji ýylda 2100 tonna pile taýýarlanar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ýüpekçilik pudagyny ösdürmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şonuň netijesinde, ýurdumyzda piläniň öndürilýän möçberini artdyrmak hem-de hilini ýokarlandyrmak meýilleşdirilýär.

Bu ugurda hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekdi. Şol resminama laýyklykda, 2021-nji ýylda ýurdumyzda 2100 tonnasynyň, şol sanda Ahal welaýatynda 155 tonna, Balkan welaýatynda 25 tonna, Daşoguz welaýatynda 500 tonna, Lebap welaýatynda 1010 tonna hem-de Mary welaýatynda 410 tonna çig pile öndürmek göz öňünde tutulýar.

Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Türkmenistanda şu ýyl halkara çäreleriň uly toplumy meýilleşdirilýär

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara