TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

1530 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi

Şu gün Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Bu mejlisde birnäçe möhüm resminamalara gol çekildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly,  ýurdumyzda ýaşaýan we raýatlygy bolmadyk 28167 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Şeýle hem 4438 sany daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama berildi.

Daşary işler ministrligi we ýurdumyzyň ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan Türkmenistanyň çäklerinde hemişelik ýaşaýan we döwletimiziň raýatlygyna kabul edilmegi baradaky şahsy ýüz tutmalary hasaba alnan 1530 adamyň, ýagny dünýäniň 26 milletiniň wekillerini raýatlyga almak üçin degişli işler geçirildi. Ýurdumyzda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berilmegi baradaky şahsy ýüz tutmalary hasaba alnan 315 adamyň, ýagny dünýäniň 9 döwletiniň raýatlary we 23 milletiň wekilleri hasaba alyndy.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna taýýarlanan Permanyň we Kararyň taslamasy hödürlendi. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen resminamalara gol çekdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça maglumat

Welaýatlarda gurlan awtomenziller açyldy

Raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanyň pasporty gowşuryldy

Ata Watan Eserleri

Teswirle