TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

1-nji iýun: ejeler üçin baýramçylyk sowgady

Şu gün 1-nji iýun – Çagalary goramagyň halkara güni. 1-nji iýunyň ilkinji sagatlarynda dünýä inen bäbekleriň ejelerine baýramçylyk sowgady gowşuryldy. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň çagalar gaznasynyň hem-de Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap komitetiniň wekilleri 1-nji iýunda bäbek dünýä indiren ejelere sowgat taýýarladylar.

Olar Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde bolup, 1-nji iýunyň ilkinji sagatlarynda dünýä inen bäbekleriň ejelerine baýramçylyk sowgady gowşurdylar.

 

Gutardyş döwlet synaglary başlady

Ýene-de okaň

THY gar ýagyşy sebäpli gatnawlaryny ýatyrdy

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Teswirle