JEMGYÝET

Žurnalymyzyň goşundysy we sözlügimiz metbugat sahypalarynda

«Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty ýurdumyzda hem-de dünýäde dürli ugurlarda tehnologiýada, sportda, edebiýatda, medeniýetde bolup geçýän wakalary bilen gyzgyny bilen okyjylar köpçüligine ýetirýär.

Internet neşirimizdäki habarlardan hem-de wakalardan çalt we gyzgyny bilen habarly bolmak üçin “Android” ulgamda işleýän goşundysy hem işlenip düzüldi. Ony «Google Play» dükanyndan ýükläp, alyp bolýar.

Mälim bolşy ýaly, golaýda žurnalymyzyň redaksiýasy tarapyndan türkmençe- iňlisçe ilkinji sesli «akylly» sözlük (www.makulsozluk. com) hem taýýarlandy. Ol hem ýurdumyzyň metbugatynda, internet neşirlerinde uly gyzyklanma döretdi.

Internet sahypamyzyň mobil goşundysy hem-de türkmençe- iňlisçe ilkinji sesli «akylly» sözlükden (www.makulsozluk. com) ýurdumyzda çap edilýän “Biznes reklama” gazeti arkaly giň okyjylar köpçüligine ýetirildi.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

 

Ýene-de okaň

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň ilçihanasynda bolup, gynanjyny bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy

“Liwerpul” täze tälimçisini yglan etdi