TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Žurnalistleriň işini tehnologik enjamlar ýerine ýetirer

“Microsoft” kompaniýasynyň garamagynda bolan «Microsoft News» we «MSN» habarlar gullygy onlarça žurnalisti we redaksiýanyň döredijilik işgärlerini işden çykarýar. Indi işden boşadylan žurnalistleriň ýerini dürli görnüşdäki ýokary hilli enjamlar, kompýuter ulgamy habarlary saýta ýerleşdirmäge kömek eder.

“Microsoft” kompaniýasy işden çykarylýanlaryň koronawirus pandemiýasy bilen gönüden-göni baglanyşykly däldigini aýtsa-da, teleýaýlymlarda, gazetlerde, resmi saýtlarda we başga köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde girdejileriniň azalmagy esasynda çykarylýandygy bilen düşündirilýär.

“Microsoft kompaniýasy” 1995-nji ýylda «MSN» habar gullugyny döretdi. Ol indi 25 ýyldan gowrak wagt bäri täzelikleri teleradioýaýlymlara paýlaýar. Iki ýyl mundan öň «Microsoft News» habar gullygynyň açylyş dabarasynda “Microsoft” kompaniýasy “dünýäniň 50 ýurdunda 800-den gowrak žurnalistiň bardygyny mälim etdi.”

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle