TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Žonglirlemegiň esasynda Rubigiň kubigini düzmek rekordy

Hytaýly Li Çžihao adaty bolmadyk rekordyň eýesi boldy. Ol žonglirlemegiň esasynda 3 sany Rubigiň kubigini düzmegi başardy. Onuň bu üstünligi Ginnesiň rekordlar kitabyna girmek mümkinçiligine eýe boldy.

Muny başarmak aňsat däl görünýär. Ýöne şeýle üstünligi gazanan ýeke-täk Li Çžihao däl. Mundan ozal, kolumbiýaly Alwarado hem rekord goýupdy.

Ýöne bu gezek hytaýly kubikleri has çalt düzdi. Oňa üç kubigi düzmek üçin bary-ýogy 3 minut 29 sekunt ýeterli boldy.

Şeýle hem Rubigiň kubigini düzmek boýunça hytaýly Li Çžihao başga-da birnäçe rekordlar degişlidir. Ol suwuň astynda hem-de kellesiniň üstünde duran pursatlarynda kubigi çalt düzmek ukybyna eýe boldy.

Ýene-de okaň

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

Teswirle