DÜNÝÄ

Žonglirlemegiň esasynda Rubigiň kubigini düzmek rekordy

Hytaýly Li Çžihao adaty bolmadyk rekordyň eýesi boldy. Ol žonglirlemegiň esasynda 3 sany Rubigiň kubigini düzmegi başardy. Onuň bu üstünligi Ginnesiň rekordlar kitabyna girmek mümkinçiligine eýe boldy.

Muny başarmak aňsat däl görünýär. Ýöne şeýle üstünligi gazanan ýeke-täk Li Çžihao däl. Mundan ozal, kolumbiýaly Alwarado hem rekord goýupdy.

Ýöne bu gezek hytaýly kubikleri has çalt düzdi. Oňa üç kubigi düzmek üçin bary-ýogy 3 minut 29 sekunt ýeterli boldy.

Şeýle hem Rubigiň kubigini düzmek boýunça hytaýly Li Çžihao başga-da birnäçe rekordlar degişlidir. Ol suwuň astynda hem-de kellesiniň üstünde duran pursatlarynda kubigi çalt düzmek ukybyna eýe boldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Awstraliýa Türkmenistana ilçi belledi

Azerbaýjan bilen Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça hyzmatdaşlyk edýär

Russiýanyň iri şäherlerinden Türkmenistana uçar gatnawyny guramak teklip edildi

Ata Watan Eserleri

“Atletiko Madrid” topary Gazagystanda futbol akademiýasyny açýar

Katar Durnukly ulag ulgamynyň dostlary toparyna goşuldy