JEMGYÝET

Žiraflaryň kiçi görnüşi tapyldy

Tebigaty öwrenijiler Afrikada adatdan daşary kiçi göwrümli iki sany žirafy tapdylar. Olaryň biri Gimil lakalmly žiraf bolup, Ugandanyň Murçison-Folls milli seýilgähinde ýaşaýar. Onuň aýaklary adatkydan kiçi bolup durýar.

Ikinji žirafyň ady Naýjel, ol Namibiýanyň merkezi hususy fermasynda ýaşaýar. Naýjel zirafy Gimal žirafyndan we adaty 5,5 – 6,1 metr  žiraflardan iki esse kiçi hasaplanylýar.

Gözlegçiler birnäçe ýyl bäri adaty bolmadyk žiraflary synladylar we olaryň ikisiniňem kiçi boýlaryndan ejir çekýändigi barada netijä geldiler. Süňk embriýonasy süňkleriň ösüşinde näsazlyklara, gysga boýlara we bedeniň nädogry deň ösüşine sebäp bolýar. Kiçi boýlylyk ýabany haýwanlarda örän seýrek duş gelýär. Emma žiraflar bu görkeziji ilkinji gezek bolup geçipdir.

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

Ýene-de okaň

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň ilçihanasynda bolup, gynanjyny bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy

“Liwerpul” täze tälimçisini yglan etdi