TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Zir-zibilden ýangyç öndüriler

Ýaponiýanyň “JAL” awiakompaniýasy öýde üýşýän zir-zibillerden uçarlar üçin ýangyç öndürmegi meýilleşdirýär. Howa zyňylýan hapa gazlaryň möçberini ep-esli möçberde azaltmak isleýän awiakompaniýa täze maksatnamasyny mälim etdi.

Şol maksatnama laýyklykda, Ýaponiýanyň awaikompaniýasy öýlerden çykýan zir-zibilleri biologik energiýa çeşmesine öwrüp, olary uçarda ulanmagy maksat edinýär. Awakompaniýa 2022-nji ýylda bu taslamany durmuşa geçirmäge girişer.

2022-nji ýylda başlajak taslamanyň 2050-nji ýyla çenli dowam etdirilmegi meýilleşdirilýär. 2018-nji ýylda işlenip düzülen taslamanyň çäklerinde 9 million dollar maýa goýum özleşdiren Ýaponiýanyň awiakompaniýasy howanyň hapalanmagynyň öňüne geçmegi göz öňünde tutýar.

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistan Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň maslahatyna gatnaşdy

Sindzo Abe üçin döwlet derejesinde matam çäresi guraldy

Teswirle