TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Zehinli sungat işgärleri dünýä jemgyýetçiligine tanadylar

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti  Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewany başga işe geçmegi sebäpli, eýeleýän wezipesinden boşatdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow M.Mämmedowany Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, ony Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz täze bellenen wise-premýere ýüzlenip, medeniýet ulgamynda öňde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi.

Häzirki döwürde ýurdumyzda bu ulgamyň edaralarynyň oňat maddy-enjamlaryň binýady döredildi diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi hem-de sanly telewideniýäniň, emeli hemranyň, kitaphanalaryň, teatrlaryň, muzeýleriň döwrebap binalarynyň munuň aýdyň subutnamasydygyny aýtdy.

Halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny, taryhyny beýan etmekde şol mümkinçilikleri doly derejede peýdalanmak ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi. Garaşsyz döwletimiziň özygtyýarlylygynyň ykdysady esaslaryny berkitmäge gönükdirilen örän möhüm strategik maksatnamalary amala aşyrmagyň çäklerinde durmuşa geçirilen ägirt uly işleriň many-mazmuny anyk mysallar arkaly görkezilmelidir.

Hususan-da, azyk bolçulygyny üpjün etmek, şeýle hem ýangyç-energetika we ulag-kommunikasiýa ulgamlarynda, ykdysadyýetimiziň pudaklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak, olary öňdebaryjy tehnika we tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmak, döwrebap kärhanalary döretmek boýunça gazanylan üstünlikleri giňden beýan etmek gerek diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyz bilen sebitiň we dünýäniň dürli döwletleriniň arasyndaky medeni gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň wajypdygyny belledi hem-de zehinli sungat işgärlerini ýüze çykaryp, olary dünýä jemgyýetçiligine tanatmak boýunça işleriň geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz daşary ýurtlaryň medeniýet we sungat işgärleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklarynyň giňeldilmegini hem-de döredijilik hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini esasy wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Döwlet Baştutanymyz “Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşigini ýokary derejede geçirmegiň wajypdygyny aýdyp, Garaşsyzlyk, Bitaraplyk we Täze ýyl baýramçylyklary mynasybetli tele hem-de radioýaýlymlarda gyzykly gepleşikleri we aýdym-sazly çykyşlary taýýarlamagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň teatrlarynda edermen halkymyzy wasp edýän täze oýunlaryň goýulmagynyň möhümdigini nygtady.

Milli Liderimiz ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanylmagyna aýratyn üns bermegiň wajypdygyny belläp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümet Baştutanynyň täze bellenen orunbasaryna işinde üstünlikleri arzuw edip, degişli Permana gol çekdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz A.Atabaýewany Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine belläp, ony bilim ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmak barada karara gelendigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, N.Garlyýewi Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşadyp, bu wezipä A.Aşyrowy belledi hem-de ony Döwlet habarlar agentliginiň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz oňa täze jogapkärli wezipesinde üstünlikleri arzuw edip, degişli resminamalara gol çekdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň Mary welaýatyna iş sapary

Türkmenistanly lukmanlar Türkiýede ejir çekenlere kömek berýär

Özbegistan Türkmenistana “Tiz kömek” awtoulaglaryny iberdi

Teswirle