Ýylyň tutluşygy: Habib bilen Getži duşuşar

Sportuň söweş sungatynyň janköýerleri üçin bu hepde örän gyzykly bolup biler. Russiýaly türgen Habib Nurmagomedow we amerikaly türgen Jastin Getži tutluşygy “UFC 254” ady bilen 24-nji oktýabrda, ýagny şu gün geçiriler. Bu tutluşyk Habib üçin örän möhümdir. Ol bu tutluşyk bilen özüniň çempionlyk derejesini gorar. Eger garşydaş türgen Getži ýeňen halatynda ol “ýylyň türgeni” bolar.

Tutluşyk Abu-Dabi şäheriniň “Söweş adasynda” tomaşaçasyz geçiriler, ýöne bu duşuşygy diňe çagyrylan myhmanlar şol çärä gatnaşyp bilerler.

Habib bilen Jastiniň arasyndaky duşuşyk bolsa sagat 01:00-da başlanar.

Iki türgen hem UFC guramasynyň iň gowy türgenleriniň 10-na girýärler. Iki türgen özleriniň duşuşyga doly derejede taýyndyklaryny belläp geçdiler.

Okap bilersiňiz  Howa maglumaty: howalar yssy bolmagynda galýar

Ýylyň tutluşygy hasaplanylýan bu duşuşyk hakynda dünýäniň 50-den gowrak ýurdunyň metbughatynda giňişleýin habarlar berilýär. “UFC” guramasynyň prezidenti Dana Uaýt bu duşuşyk örän ýokary derejede geçjkedgini we söweş düşekçesinde güýçlüleriň söweşjekdigini belläp geçdi.

Habib Nurmagomedow 28 duşuşyk geçirip, olaryň hemmesinde ýeňiş gazanmagy başardy.

Jastin Getžiniň hasabynda 24 duşuşyk bar, olaryň 22-si arassa ýeňiş, iki duşuşykda bolsa ýeňlişe sezewar boldy.

Habib Nurmagomedow iň soňky tutluşygyny 2019-nji ýylyň sentýabrynda geçiripdi.

Şu ýylyň 3-nji iýulynda Habibiň kakasy hem-de tälimçisi Abdulmanap Nurmagomedow aradan çykypdy.

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

Tennis dünýäsiniň esasy ýaryşlarynyň biri hasaplanýan Fransiýanyň açyk çempionaty (Roland Garros) tamamlandy. Onda serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy. Ol final duşuşygynda gresiýaly garşydaşy Stefanos Sisipasy ýeňmegi başardy. Duşuşyk 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 hasabynda 34 ýaşly serbiýaly tennisçiniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji gezek 2004-nji ýyldan bäri Fransiýanyň açyk çempionatynda ýeňiji aýgytlaýjy tapgyrda mälim boldy. Jokowiç bilen Sisipas 8-nji gezek duşuşdy....
Ýewropa yklymynda Ýewro-2020 çempionaty dowam edýän döwründe Amerika yklymynda hem "Kopa Amerika" futbol ýaryşy badalgal aldy.
Okap bilersiňiz  12-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama
Braziliýada geçirilýän bu ýaryşyň ilkinji duşuşyklary geçirildi. Onda Braziliýanyň milli ýygyndysy Wenesuelanyň milli ýygyndysy 3:0 hasabynda, Kolumbýiýanyň milli ýygyndysy bolsa Ekwadory 1:0 hasabynda utdy. Braziliýanyň düzüminda Markinos, Neýmar (11 metrlik jerime) we Gabriel Barboza tapawutlandy. Kolumbiýanyň milli ýygyndysynda bolsa Kardena tapawutlandy. "Kopa Amerikada" ertir, ýagny 15-nji iýunda...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty gyzykly duşuşyklary bieln dowam edýär. Ýewropanyň 12 şäherinde geçirilýän bu duşuşyklarda gyzykly hem-de çekeleşikli oýunlar geçirilýär. "D" TOPARY Sagat 18:00  Şotlandiýa  - Çehiýa Glazgo şäherinde geçiriljek bu duşuşyk Şotlandiýanyň 1998-nji ýyldan bäri garaşýan pursaty - 23 ýyldan bäri esasy finala çykan ilkinji ýaryşydyr. "E" TOPARY Sagat 21:00  Polşa - Slowakiýa Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek duşuşyk polşaly Robert Lewandowskiniň özüniň görkezmegi üçin...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär. Düýn "Ç" hem-de "D" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Sagat 18:00-daky duşuşykda Angliýa bilen Horwatiýanyň milli ýygyndylary duşuşdylar. Olar "D" toparynda çykyş edýärler. Örän çekeleşikli geçen duşuşykda Angliýanyň milli ýygyndysy 1:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň ýeke-täk goluny Rahim Sterling geçirdi. "Ç" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY Soňra sagat 21:00 we 00:00-da bolsa "Ç" toparynyň duşuşyklary geçirildi. Ilki bilen Awstriýa bilen Demirgazyk Makedoniýa...
Aýakgabyňyzy çykaryň. Ýapon medeniýetinde pollara we tatami matalarynyň mümkin boldugyça arassa bolmagyny üpjün etmek üçin bir jaýa gireniňizde aýakgabyňyzy çykarmak gowy we möhüm edep hasaplanylýar. Bu hili arassaçylyk köp öý hojalyklarda we restoranlarda talap edilýär, adamlar pola ýakyn tatami düşeginde iýýärler, krowatdan tapawutlylykda tatami düşeginde ýatmak hem adaty zat. Mundan başga-da, ähli otaglarda diňe jorap ýa-da aýakýalaňaç hereket etmegiň ýerine,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
834TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar