TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Ýylyň Täleýnamasy 2023-nji ýyl

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25,  (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73,  96-48-55

E: Mail :   makulhyzmat@gmail.com 

 Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2023-nji  ýylyň täleýnamasyny  hödürleýäris. 

Şeýle-de gadyrly okyjylar, siz islendik ýyldyzyňyzyň suratynyň üstüne basyp, ol baradaky giňişleýin maglumatlary okap bilersiňiz.

Hamal (guzy 21.03 — 20.04)

Umuman aýdanyňda, bu alamata üstünlikli ýyl garaşýar. Hamallaryň alada etmeli ýeke-täk zady saglyk bolar. Dowamly ýürek keseli ýylyň ortasynda ýitileşip bolup biler. Şeýlelik bilen, agyr sportdan gaça durmak we bar bolan kynçylyklara üns bermezlik has gowudyr. Muňa garamazdan, hamallarda hemme zat ajaýyp. Köp sanly ýakymly garaşylmadyk ýagdaýlar we karýeranyň üýtgemegi, söýgi işlerinde şowlulyk – bularyň ählisi towşan ýylynda bolar. Esasanam hyjuwly we özüne ynamly hamallar işde we girdejiniň ösüşinde ykrar edilmegi gazanyp biler. Alamatyň ýalňyz wekilleri bir ýanýoldaş bilen duşuşyp bilerler we hatda şol ýylda maşgala gurup hem bilerler. Bu nyşanyň maşgala wekilleri maşgalanyň doldurylmagyna garaşýarlar.

Sowur (öküzçe 21.04 — 20.05)

Sowurlaryň durmuşynda ýakymly üýtgeşmeler bolar. Emma olar gorman, diňe synanyşmaly bolarlar. Ýyldyzlar bu alamatyň wekillerine öz üstünde köp işlemegi we rahatlyk zonasyndan çykmagy maslahat berýärler. Munuň üçin sowurlarda ýeterlik energiýa bolar. Ýöne şonda-da özüňizi aşa ýüklemeli däl, ýogsam möwsümleýin keselleriň bolmagyna gegirip biler. Sowurlara hüşgär bolmagy, öňüni alyş çärelerinden gorkmazlygy we dynç alyşyňyzy arassa howada geçirmegi maslahat berýärler. Şahsy durmuş nukdaýnazaryndan, ýeke sowurlar ýakyn wagtda maşgala gurjak bolmasa-da, hemişelik hyzmatdaş gözlemegiň wagty geldi.

Jöwza (ekizekler 21.05 — 21.06)

Bu ýyl jöwzalaryň işewürliginde aýratyn üstünlikler wada berilýär. Hatda wagtlaýyn kynçylyklar hem köp ýitgisiz ýeňiler, ýöne hemme zady başdan başlamaly däl. Ýagdaýyň ýaramazlaşmagyna goşant goşup biljek göripçilik edýän adamlardan gaça durmak has gowudyr. Şahsy tarapdan, üýtgeşiklik ýok: Towşan ýylynda, jöwzalar üçin bar bolan bileleşigi güýçlendirmek we gapdalynda “ekspluatasiýa” gözlemezlik has möhümdir. Dawa-jenjeller hem bolup biler.Geljek ýylda saglygyňyza üns bermelisiňiz.  Sebäbi immunitet peselip biler, esasanam iş şertlerinde. Şonuň üçin ýyldyzlara diňe dynç alyş bilen işiň arasynda wagt bölmek däl, eýsem ýylyň başynda özüni ýeterlik witaminler bilen üpjün etmek maslahat berilýär.

Seretan (leňňeç 22.06 — 22.07)

Ýylyň başynda seretanlar gyzykly adamlar bilen täze tanyşlary açyp bilerler. Olaryň biri bilen gatnaşyklar çynlakaý derejä ýetip, köp oňyn duýgulary getirip biler. Saglyk nukdaýnazaryndan bu alamatyň wekilleri hem kän bir aladalanmazlygy mümkin, sebäbi ýyldyzlar olara güýç-kuwwat,  ýokary immunitet wada berýärler. Seretanlar bilen meşgullanýanlar üçin bularyň hemmesi täze üstünlikleriň çeşmesi we belki-de, täze işiň başlangyjy bolup hyzmat eder. Şeýlelik bilen gowy maliýe girdejisi uzak wagtlap bolmaz.

Eset (ýolbars 23.07 — 23.08)

Esetler üçin towşan ýyly ajaýyp boljakdygyny wada berýär. Bu oňyn we negatiw manyda bolar. Synaglar we krizis pursatlary kyn kararlaryň berilmegini talap eder. Karýera pudagynda päsgelçilikler hem ýüze çykyp biler we  ýolbarslar hatda kärdeşleriniň arasynda abraýyny ýitirmek howpuny başdan geçirýärler. Emma, ​​tagalla etseler, hünär derejesi diňe ýokarlanar.2023-nji ýylda ilkinji ýerde esetleriň şahsy durmuşy bolar. Ýalňyz esetler ahyrsoňy bir ýanýoldaşy bilen duşuşarlar we maşgalalylar ýanýoldaşy bilen gatnaşyklary güýçlendirer.
Umuman aýdanyňda, indiki ýyl esetler dürli duýgulary başdan geçirer, esasy zat olary hemişe gözegçilikde saklamakdyr.

Sünbüle (gyz 24.08 — 23.09)

Finans nukdaýnazaryndan sünbülelere geljek ýyl köp oňyn duýgulary getirmegi wada berýär. Galyberse-de, netijeli iş girdejiniň artmagyna getirer we size täze jogapkärçilikler, wezipeler ýüklener. Size çykdajylarda has seresap bolmaklyk maslahat berilýär. Şahsy durmuşyň ugry hem şowly bolar: ýyldyzlar ýeke sünbülelerde we maşgalalylar üçin gyzgyn, çalt başlaýan, hyjuwly söýgi gatnaşyklaryny çaklaýarlar – sazlaşyk we parahatçylyk bu ýyl has ýokary derejede bolar. Sünbüleleriň alada etmeli ýeke-täk zady saglykdyr. Artykmaç işlemek wagtal-wagtal ýokanç kesellere sebäp bolup biler, şonuň üçin bu alamatyň wekilleri immuniteti güýçlendirmek üçin has köp wagt sarp etmeli: witaminleri alyň, arassa howada gezelenç ediň we ukyny sazlaşykly saklamaga synanyşyň.

Mizan (terezi 24.09 — 23.10)

Mizanlara towşan ýyly köp gyzykly we peýdaly zatlary getirer. Dostluk gatnaşyklaryny berkitmekden täze işewürlik taslamalaryna çenli şowlulyk ýaranyňyz bolar. Jemgyýetçilik gatnaşyklary barada aýdylanda bolsa, mizanlar diňe birneme dostlukly hereket etmeli. Olar işde hatda ýolbaşçylaryndanam ykrar edilmegini gazanarlar, hatda iň gürlemeýän kärdeşleri bilenem umumy dil tapyp biler. Şahsy frontda hem üýtgeşmeler bolar, ýöne hiç kim bilen uzak möhletleýin gatnaşyklara garaşmagyň zerurlygy ýok. Ýöne täze tanyşlaryň arasynda gowy dostlaryňyzyň bolmagy mümkin. Olaryň käbiri hatda mizanlaryň durmuşynda-da uly rol oýnar. Bu alamatyň käbir wekilleriniň göz öňüne getirýän işewürlik taslamalary diňe bir üstünlikli bolman, eýsem berk girdeji getirer. Saglyk, towşan ýylynda “özüni gowy görkezer”, ýöne sentýabr-oktýabr aýlaryna çenli ýadawlyk duýular. Kellagyry we myşsa-skelet ulgamyndaky kynçylyklar ýüze çykyp biler.

Akrap (içýan 24.10 — 22.11)

Akraplarda indiki ýyl geçmeli köp üýtgeşiklikler bar. Şonuň üçin ýyldyzlaryň aýtmagyna görä öz işiňize başlamak üçin iň amatly wagt mart-aprel aýlarydyr. Umuman aýdanyňda, hünär işjeňligi nukdaýnazaryndan, akraplar üçin geljek ýyl gaty üstünlikli bolar. Mahabat ýa-da aýlyk almagy meýilleşdirýänler üçin Towşan hem ýaşyl yşyk berýär. Artdyrylan girdeji diňe bir esasy zerurlyklar üçin däl, eýsem beýleki amatlyklar üçinem ýeterlik bolar. Ýöne şahsy durmuşyň sferasy barada aýdylanda, maşgalaly erkekler guşaklaryny has berkitmeli, sebäbi köp sanly synaglara garaşýarlar. Ýekeler bolsa, ýylyň başynda öz ýan ýoldaşy bilen duşuşyp bilerler.
Aşgazan-içege keselleriniň stresiň fonunda erbetleşmezligi üçin, akraplar hem has köp dynç almaly. Tomusda we ýazda bolsa halaýan şypahanaňyza baryp bilersiňiz.

Kowus (keman 23.11 — 21.12)      

Kowuslar täze ýylda sözüň her manysynda tupanly wakalara garaşýar. Gündelik durmuşda ýaralanmazlyk üçin seresap bolmaly. Iş ýerinde, toplanan bilimleriň we tejribeleriň hemmesi peýdaly boljak ýolbaşçylyk wezipesini almaga mümkinçilik bolar. Köp wagtdan bäri iş ugruny üýtgetmek isleýän kowuslar ahyrsoňy munuň batyrlyk toplamalydyrlar. Towşan ýyly täze tanyşlar üçin hem jomart bolar, ýöne romantika manysynda däl. 2023 eýýäm maşgala guran kowuslara has köp goldaw berýär. Şeýlelik bilen, nika gatnaşyklaryny we şahsy işleri berkitmek üçin has köp wagt taparlar. Bu nyşanyň ýalňyz wekilleri şahsy durmuşynda iýun-iýul aýlarynda ýakyn adamlaryny tapyp bilerler.

Jedi (owlak 22.12 — 20.01)

Bu alamat bilen karýera sferasy has üstünlikli ösdüriler. Uzak möhletli iş saparlary, öz-özüňi terbiýelemek, ýolbaşçylygy ösdürmek we iş meselelerini çözmek – bu jedileriň aňyny özüne çeker. Bularyň hemmesi bilen täze iş ugurlarynda potensialy açmak üçin mümkinçilikler artar. Gatnaşykda käwagt içgysgynç bolar. Ýyldyzlar adaty işe baş goşmazlyk üçin, jedilere durmuş ýoldaşy bilen bilelikde dynç almaga gitmegi maslahat berýärler. Iň gowy döwür maý-sentýabr aýlarydyr. Saglyga ünsi has güýçlendirmeli. Ýyldyzyň beýleki alamatlaryndan tapawutlylykda, jediler sport we güýmenje üçin wagt tapmak, has köp hereket etmek olara has gowudyr.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Daluwlaryň durmuşynda 2023-nji ýyl has güýçli boljakdygyna wada berýär. Olar diňe bir öz gymmatlyklaryna täzeden garamaly bolman, eýsem daşky gurşawdaky göripçilik edýän we erbet adamlardan dynmaly bolarlar. Towşan ýylynda iň gizlin islegleriň hasyl bolmagy-da mümkindir. Şahsy durmyşda üýtgeşmeler bolup biler. Öňki gatnaşyklar puja çykar, uçgunyny we romantizmini ýitirer. Hatda gapma-garşylyklar hem bolar. Ýöne güýzde ýyldyzlar daluwlar üçin ykbal duşuşygyny taýýarlaýarlar. Maliýe kynçylyklary we öz-özüňize düşünip bilmezlik daluwlaryň üýtgemegine itergi berer. Şeýlelik bilen, ýylyň ortalaryna täze bilim almak we köp zatlaryň başyny başlamak zyýanly bolmaz. Umuman alanyňda, saglyk bu alamatyň wekillerini biynjalyk etmez, köp öwrüm nokatlarynyň fonundaky stres ukynyň we güýjüň ýetmezçiliginde ýüze çykar.

Hut (balyk 21.02 — 20.03)

Duýgur hutlar ähli meýilnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ýaltalygy we işini ertä goýmaklygy ýeňip geçmeli bolarlar. Diňe şondan soň Towşan olara maddy hal-ýagdaýy we işde üstünlik gazanmagy wada berýär. Zodiakyň beýleki alamatlary baradaky çaklamalardan görnüşi ýaly, hutlara 2023-nji ýylyň başynda näbelliligiň we käbir meýilnamalaryň üstünde işlemek we ikirjiňlenmän çynlakaý işleri ýerine ýetirmek has gowudyr. Hutlar hem söýgi bilen inisiatiwany görkezmeli bolarlar. Kämahal maşgala durmuşy gowy bolmaz: iş ýüki sebäpli hutlar ýan-ýoldaşyna kän bir ähmiýet bermez. Bu ikinjisiniň nägileliginiň esasy sebäbi bolar. Ýekeler barada aýdylanda bolsa, hutlar 2023-nji ýylda ýeke galjak ýeke-täk alamatdyr. Muňa garamazdan bu ýyl özüňe ideg etmek üçin ýeterlik wagt bolar. Dogry iýmitlenip, sport bilen meşgullanyp başlarsyňyz.

Ýene-de okaň

19-njy mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

10-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-njy mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Teswirle