TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

«Ýylyň mugallymy-2023» we «Ýylyň terbiýeçisi-2023» atly bäsleşikleriň ýeňijileri yglan edildi

Türkmenistanda Bilim ministrligi tarapyndan geçirilen «Ýylyň mugallymy-2023» we «Ýylyň terbiýeçisi-2023» atly her ýyl guralýan döwlet bäsleşikleriniň netijeleri jemlenildi.

«Ýylyň mugallymy-2023» diýen hormatly ada paýtagtymyzdaky ýöriteleşdirilen №134 orta mekdebiniň surat we çyzuw mugallymy Gülälek Täçmyradowa mynasyp boldy.

«Ýylyň terbiýeçisi-2023» ady hökmünde ýokary sylaga Mary welaýatynyň Mary şäheriniň №12 çagalar bagynyň terbiýeçi mugallymy Gülälek Rejepowa mynasyp boldy.

Ýeňiji bolanlaryň ikisi-de bäsleşigiň çäklerinde ýurdumyzyň dürli künjekleriniň tejribeli mugallymlarydyr terbiýeçileriniň onlarçasy bilen mynasyp bäsleşdiler hem-de artykmaçlyk gazanmak başaryp, özleriniň mugallymçylyk ussatlyklaryny, zehinlerini we paýtagtymyzda hem-de Türkmenistanyň welaýatlarynda geçirilen ýarşyň ähli tapgyrlarynda hünär ussatlyklaryny üstünlik bilen görkezdiler.

Her ýyl geçirilýän bäsleşik, däp boýunça, ähli degişli ugurlara laýyklykda, mugallymlaryň ýerine ýetirýän hyzmatlaryna we gazanan üstünliklerine, tejribelerine, terbiýeçilik we halypaçylyk, mugallymçylyk we ylmy, umuman, hünär işlerine baha berdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasynda bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça resminama gol çekildi

“Soňky jaň” dabaralary geçirildi

Ata Watan Eserleri

«VILIPO-2023»: türkmen okuwçylary medally dolandylar

Teswirle