JEMGYÝET

«Ýyldyz söweşleri» filminiň aktýory Endrýu Jek aradan çykdy

«Ýyldyz söweşleri» (Star Wars) filmiň belli aktýory Endrýu Jek 76 ýaşynda aradan çykdy. Aktýoryň aradan çykmagy bu filmiň ähli işgärlerini örän gynandyrdy. Endrýu Jek ölüminiň iň soňky pursadynda hem öz aýaly we çagalaryny görüp bilmedi. Endrýu Jek aradan çykmadyk bolsady biz onuň bilen birnäçe filmi döretmek meýilleşdiripdik — diýip käbir režissýorlar žurnalistlere gürrüň berdiler.

«Ýyldyz söweşleri» filmiň aktýorlarynyň biri Grug Grýunberg: Ol gaty sypaýy adamdy. Onuň bilen işleşmek örän aňsatdy — diýip, belläp geçdi.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara