JEMGYÝET

Ýylana ertekiniň gahrymanynyň ady dakyldy

Hindistanyň jeňňelikleriniň birinde ýylanyň ozal mälim bolmadyk bir görnüşi ýüze çykaryldy. Oňa belli ýazyjy J.Kowlingiň «Garri Poter» tapgyrynyň gahrymanlarynyň biri bolan Salazar Slaýzeriň ady berildi.

Bu adyň berilmegi ýylanyň çykarýan sesi bilen baglydyr ― diýlip dünýä metbugatynda aýdylýar. Häzir ylymda ýylanyň bu täze görnüşiniň ylmy häsiýetleri we aýratynlyklary içgin öwrenilýär.

Alymlar ýurduň jeňňeliklerinde köpçülige mälim bolmadyk haýwan görnüşleriniň ýene-de bolup bilmek ähtimallygynyň güýçlüdigini aýdýarlar.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy

Mazenderan welaýatynyň Türkmenistana eskporty artdy

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy