JEMGYÝET

Ýyladyşhanalardan bol hasyl alynýar

Öz işlerini Lebap welaýatynyň çäklerinde alyp barýan hususyýetçiler pomidor, hyýar, badamjan, bolgar burçy, ýer tudanasy ýaly gök ekinleriň dürli görnüşlerini öndürip, içerki we daşary bazara ugradýarlar ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär.

Häzir welaýatda ýyladyşhana şertlerinde gök önüm öndürýän telekeçileriň 20-den gowragy bar. Olarda alynýan hasylyň mukdary hem göwnüňi göterýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň welaýat bölümi tarapyndan berilýän maglumata görä, «Bäş nur» hojalyk jemgyýetiniň Çärjew etrabynyň çägindäki 2,5 gektarlyk ýyladyşhanasyndan 300 tonnadan gowrak pomidor hasyly ýygnalyp, önümiň 105 tonnasy daşary ýurtlara eksport edildi.

«Bereket gurluşyk» hususy kärhanasynyň (Saýat etraby) 0,25 gektarlyk ýyladyşhanasynda bolsa 6 tonna pomidor, ýene-de şonça mukdarda hyýar we 3 tonna bolgar burçy ýygyldy we içerki bazarda ýerlenildi.

Telekeçi Ruslan Abdullaýewe degişli ýyladyşhanada 72, Ruslan Borjakowyň ýyladyşhanasynda 73 (ikisi hem Çärjew etraby) tonna pomidor hasyly ýygnaldy.

«Altyn gül» hususy kärhanasynyň Dänew etrabyndaky ýyladyşhanasyndan alnan pomidor hasyly bolsa 100 tonnadan hem geçdi.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy

Mazenderan welaýatynyň Türkmenistana eskporty artdy

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy