MEDENIÝET

«Ýüzükleriň hökümdarynyň» surata düşüriş işleri tamamlandy

Täze Zelandiýada Jon Ronald Ruel Tolkiniň adybir romany esasynda «Ýüzükleriň hökümdary» atly filmiň dowamynyň surata düşüriliş işleri tamamlandy.

Täze filmiň režissýory Huan Antonio Baýona: «Bu ajaýyp, owadan ýere we onuň mähriban adamlaryna soňky ýarym ýyldaky çäksiz goldawy üçin näçe minnetdarlyk bildirsem hem az» diýip, surata düşüriliş işleriniň üstünlikli tamamlanandygyny aýtdy.

Filmiň 2021-nji ýylda görkezilip başlanmagyna garaşylýar.

 

Ata Watan Eserleri Sahypamyz

Saýtymyzyň döredijilik topary tarapyndan geçirilip gelinýän bäsleşikler boýunça degişli makalalary we habarlary “Ata Watan Eserleri” sahypamyzdan okap bilersiňiz. Bäsleşiklere gatnaşan eserleriň ählisi saýtymyzyň bu sahypasynda ýerleşdirildi.

Ýene-de okaň

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi

«Magtymguly – geçmişimiz, şu günümiz we geljegimizdir» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi