TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ýurdumyzyň welaýatlarynda konsullyk hyzmatlary berilýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýurdumyzyň welaýatlarynda hem konsullyk hyzmatlaryny amala aşyryp başlady. Muny Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi sahypasyndaky “Konsullyk işi” atly bölümindäki maglumatlar hem tassyklaýar.

Şol ýerde beýan edilişine görä:

Konsullyk hyzmatlary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň welaýatlardaky wekilhanalary tarapyndan amala aşyrylýar:

– Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ahal welaýatyndaky wekilhanasy: Ahal welayatynyň Änew şaheriniň Ahal koçesi, 15-nji jay;

– Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Balkan welaýatyndaky wekilhanasy: Balkan welaýaty, Türkmenbaşy şäheri, TNGIZT-ň Medeni-sport toplumy, Indeks 745 000, telefon belgileri: 6-05-70, 6-05-71, 6-05-72;

– Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Daşoguz welaýatyndaky wekilhanasy: Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Türkmenbaşy şaýoly, 10/1 jaý. Tel belgileri: 9-10-13, 52-79-65;

– Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Lebap welaýatyndaky wekilhanasy: Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Görogly beg Türkmen köçesi, 1-nji jaý;

– Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Mary welaýatyndaky wekilhanasy: Mary welaýaty, Mary şäheri, Watan koçesi, 31 jaý (Mary şäher häkimliginiň edara binasy), Indeks: 745400.

 

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle