TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ýurdumyzyň welaýatlary boýunça täze ýolbaşçylar bellendi

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň welaýatlary boýunça hem guramaçylyk wezipelerine seretdi. Bu batada täze ýolbaşçylar wezipelere bellendi, käbir ýolbaşçylar wezipesinden boşadyldy.

Şoňa görä:

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Annaýew Gurbanmuhammet Babajanowiç işde goýberen kemçilikleri üçin, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Dörtguly Hojaýew Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkimi wezipesine bellenilip, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Gurbanow Arman Muhammetnazarowiç işde goýberen kemçilikleri üçin, Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Perhat Annagurbanowiç Orazow Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň häkimi wezipesine bellendi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Babaýew Döwletgeldi Seýidowiç işde goýberen kemçilikleri üçin, Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Parahat Baýramdurdyýewiç Işangulyýew Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň häkimi wezipesine bellenilip, Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Maşaripow Jumanazar Allanazarowiç işde goýberen kemçilikleri üçin, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Atajan Joraýewiç Rozyýew Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň häkimi wezipesine bellendi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Gylyjow Batyr işde goýberen kemçilikleri üçin, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Erkin Ýaňybaýewiç Açylow Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkimi wezipesine bellenilip, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Gurbanmuhammedow Meýlis Gurbanmuhammedowiç işde goýberen kemçilikleri üçin, Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Bally Atamyradowiç Ballyýew Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň häkimi wezipesine bellendi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Rejep Şamyradowiç Çarygulyýew başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden hem-de Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

“Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýustisiýanyň geňeşçisi Döwlet Akmuhammedowiç Täşliýew başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasary, Baş müdirligiň müdiri wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Döwlet Akmuhammedowiç Täşliýew Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Toýly Öwezgulyýewiç Mälikow Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Sähetmyrat Gurbangeldiýewiç Kakyşow Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Begenç Hojagulyýewiç Goçmollaýew Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Serdargeldi Orazdurdyýewiç Kuljanow “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Jennet Orazmamedowna Geldymamedowa başga işe geçmegi sebäpli, Ahal welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Akgül Şirmuhammedowna Toporowa Ahal welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesine bellenilip, ol Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Arzygül Agamyradowna Orazowa Ahal welaýatynyň  Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ataýew Derýa Döwletmyradowiç işde goýberen kemçilikleri üçin Balkan welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Jumanazar Annaýew Balkan welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň oba hojalyk tehnikalary we gurallary boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Orazmämmet Gurbangulyýew başga işe geçmegi sebäpli, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Amangül Baýramdurdyýewna Arazmämmedowa Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Sapamuhammet Garataýewiç Sähetow başga işe geçmegi sebäpli, Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nurjemal Hudaýberdiýewna Hojamowa Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Akyýew Gurbanmyrat işde goýberen kemçilikleri üçin Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Şyhmyrat Esenowiç Annaýew Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Baýdakow Döwletmämmet Seýidowiç işe goýberen kemçilikleri üçin Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Kuwwatgeldi Baýramgeldiýew Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Maral Rejepmyradowna Durdyýewa başga işe geçmegi sebäpli, Lebap welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Jennet Orazmamedowna Geldymamedowa Lebap welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Geldimyrat Gurbanowiç Atanow başga işe geçmegi sebäpli, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Maýsa Ýazjumaýewna Nurklyçewa Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Akmyrat Daňatarowiç Seýitliýew başga işe geçmegi sebäpli, Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aýna Seýitgulyýewna Akmyradowa Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

 

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle