TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýurdumyzyň üstünlikleri dünýä jemgyýetçiligine ýetiriler

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň medeniýet meseleleri boýunça orunbasary B.Abdyýewanyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat sekretary K.Çaryýardurdyýewiň, ýurdumyzyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy B.Amansaryýewiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy M.Saryýewanyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Onuň dowamynda berkarar Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly senesine bagyşlanan dabaraly çäreleri geçirmek, milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda gazanylýan üstünlikleri giňden wagyz etmek hem-de Türkmenistan döwletimiziň öňe sürýän oňyn başlangyçlarynyň halkara derejedäki ähmiýetini dünýä ýüzünde giňden açyp görkezmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa söz berdi. Wise-premýer hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen çäreler, geçirilen medeni-köpçülikleýin çäreler, umuman, medeniýet we sungat edaralarynyň işiniň guralyşy barada hasabat berdi.

Döwlet habarlar agentliginiň başlygy B.Amansaryýew hormatly Prezidentimiziň içeri we daşary syýasatyny giňden wagyz etmek, Internet serişdelerinde milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan giň möçberli işler baradaky syn we seljerme berýän makalalarda täze habarlary halkara maglumatlar giňişligine ýaýratmak arkaly toplumlaýyn işleri alyp barýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz soňky ýyllarda ýurdumyzda iri senagat toplumlarynyň gurulýandygyny, halkara ähmiýetli ulag, ýangyç-energetika toplumy, ekologiýa, ylym we bilim, medeniýet ugurlary boýunça giň möçberli taslamalaryň amala aşyrylýandygyny belläp, bu işleriň giňden beýan edilmeginiň hem-de olar baradaky habarlaryň dünýäniň maglumat giňişligine çykarylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, milli saýtlar işjeň peýdalanylmalydyr we bu ugra häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary, sanly ulgam ornaşdyrylmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ösüşlerini dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek babatda birnäçe anyk görkezmeler berdi.

  • Bitaraplyk kadalaryny ulanmak meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin bilermenler bilen köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde, teleradioýaýlymlarda söhbetdeşlikleri guramaly.
  • Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň ykdysady tarapynyň ähmiýetiniň möhümdigi barada halkara ykdysady we maliýe guramalarynyň wekilleri bilen söhbetdeşlikleri geçirmeli.
  • Diýarymyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, Medeniýet ministrliginiň we bu ulgamyň edaralarynyň bellenen möhletde öz işini sanly ulgama tapgyrlaýyn geçirmeginiň hem-de elektron resminama dolanyşygyny ornaşdyrmagynyň möhümdigini aýdyp, şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň ilatyny ygtybarly maglumatlar bilen üpjün etmek üçin öz Internet ulgamynyň taslamasynyň taýýarlanylmaly.
  • Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikleri dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek üçin internet ulgamynda we ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ýörite sahypalaryň döretmeli.
  • Türkmenistanyň döredijilik toparlarynyň arasynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň ähmiýetini beýan edýän filmleri we wideorolikleri döretmek ugrunda bäsleşikleri guramaly. Bäsleşigiň ýeňijileriniň döreden filmleriniň hem-de rolikleriniň türkmen we daşary ýurt teleýaýlymlarynda, şeýle hem media ulgamda görkezilmegini üpjün etmeli.
  • Ýurdumyzyň gazet-žurnallarynda hem-de daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde «2021-nji ýyl — Parahatçylygyň we ynanyşmagyň ýyly» atly mowzuk boýunça makalalaryň çap etmeli.

Ýene-de okaň

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Türkmenistanda dürli maksatly plastik kartlar öndüriler

Saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamyna bagyşlanan halkara forum

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: Belarus ugry boýunça gatnawlar

Milli ykdysadyýetimiziň batly gadamlary

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Içerki bazarda tüýjümek önümler ýerlenildi

30-njy sentýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

Teswirle