BILIM

Ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleri ÝUNESKO-nyň assosirlenen mekdepleriniň toruna giriziler

Ozal habar berşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ÝUNESKO-nyň Tährandaky Klaster edarasynyň direktory Golda el-Hurini bilen duşuşdy.
Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen ÝUNESKO-nyň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek boýunça möhüm ugurlara garaldy.
ÝUNESKO-nyň halkara maksatnamasynyň çäklerinde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde, hususan-da, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO-nyň kafedralarynyň döredilmegi gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň aýdyň beýanydyr. Duşuşykda ýurdumyzyň birnäçe umumy bilim berýän orta mekdeplerini ÝUNESKO-nyň assosirlenen mekdepleriniň toruna girizmek boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy, ýokary okuw mekdepleriniň ikisinde bolsa,  ÝUNESKO-nyň gurnaklarynyň açylýandygy bellenildi.

Ýene-de okaň

Türkiýede aspirantura okamak mümkinçiligi

Jon Smit talyp haky maksatnamasy ýüz tutmak üçin açyk!

Türkmenistanyň uniwersitetleri “The Impact Rankings 2024” reýtingine girizildi

Türkmenistan Tatarystandaky bilim ministrleriniň forumyna gatnaşdy

Tehnologiýalar merkezi Halkara ylmy-tehnologiýa parky diýip atlandyryldy

“QS World University Rankings 2025”: dünýäniň abraýly uniwersitetleriniň sanawy