TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyny kim gazanar?

Ýurdumyzyň geçen ýylky çempiony hem-de Kubogyň eýesi “Altyn Asyr” bilen Türkmenistanyň Kubogynyň finalçysy “Ahal” toparlarynyň gatnaşmagynda Naýbaşy kubok ugrundaky duşuşyk paýtagtymyzyň “Aşgabat” köpugurly stadionynyň merkezi meýdanynda geçiriler. Bu duşuşygyň 29-njy sentýabrda geçirilýändigi bellenip geçilýär. Bu barada ýurdumyzyň Futbol Federasiýasynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

Naýbaşy Kubogy ugrundaky duşuşyk

29.09.2020 ý. (sişenbe)

“Altyn Asyr” – “Ahal”

Geçirilýän ýeri: “Aşgabat” stadiony, merkezi meýdan (Aşgabat ş.)

Başlanýan wagty: 18:00

Duşuşygyň emini: Resul Mämmedow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: Akmyrat Gurbanow (Aşgabat ş.), Babanazar Haknazarow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: Jumamyrat Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: Hudaýnazar Rejepow  (Aşgabat ş.)

Duşuşygyň komissary: Berdimyrat Nurmyradow (Aşgabat ş.)

Otly gatnawlary barada täze maglumat

Şäherara awtobus gatnawlary haçan başlaýar?

Türkmenistanyň Mejlisiniň ygtyýarlyklary näme?

Ata Watanymyz baradaky gündelik habarlary we global habarlary  Türkmen dilinde, şeýle hem ýurdumyz baradaky täzelikleri Iňlis, Türk we Rus dilinde gyzgyny bilen okamaga mümkinçilik berýän täze Android ulgamynda işleýän applikasiýany gök ýazylan ýere  ýa-da aşakdaky surata basyp el telefonyňa ýükläp biljekdigiňizi ýatladýarys.

Kanuny kim kabul edýär: Halk Maslahatymy ýa-da

Hoş habar: Daşary ýurtdaky raýatlarymyz üçin ýene bir ýörite gatnaw

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

Ýene-de okaň

Mbappe – dünýäniň iň gymmat futbolçysy

Messi ilkinji üçlükde

Tennis dünýäsiniň ägirdi karýerasyny tamamlady

Teswirle