TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Ýurdumyzda pagta ýygymyna girişiler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda wise-premýer A.Ýazmyradow ýurduň oba hojalyk ulgamynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle-de möhüm möwsüm bolan pagta ýygymyna girişmäge ak pata bermegini haýyş etdi.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti hasabaty diňläp, ýurduň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda pagta ýygymyna 7-nji sentýabrda, Daşoguz welaýatynda bolsa 14-nji sentýabrda girişmäge ak pata berdi. Şeýle-de oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän wise-premýere möwsümi üstünlikli tamamlamak boýunça degişli tabşyryklary berdi.

Ýene-de okaň

Çawuşogly: Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreris

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Özbegistan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Teswirle