TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ýurdumyzda Oraza baýramynyň hormatyna Baýram namazy okaldy

Şu gün ýurdumyzyň ähli ýerlerinde, şol sanda paýtagtymyzda aýlaryň ýagşysy hasaplanylýan mübärek Remezan aýynyň tamamlanmagynyň hormatyna Baýram namazy okaldy. Milli senenamamyzda Oraza baýramy hökmünde möhüm orun eýeleýän bu sene halkymyzyň müňýyllyklardan gözbaş alýan asylly ýörelgelere we ýagşy dessurlara ygrarlydygyny aňladýar. Ýurdumyzyň ähli metjitlerinde Oraza baýramynyň hormatyna okalan Baýram namazy mähriban halkymyz üçin ähmiýetli bolan dessur çäreleri bilen utgaşdy.

Ir säher bilen adamlar metjitlere ýygnanyp, birek-birege hoşniýetli arzuwlary aýtdylar we mübärek Oraza baýramy bilen gutladylar. Şeýle hem Remezan aýynda berjaý edilen amallaryň, berlen agzaçar sadakalarynyň we doga-dilegleriň kabul bolmagy dileg edildi.

Şeýle hem asyrlar aşyp gelýän dünýä nusgalyk milli ýörelgeleriň dowamata atarylmagy Oraza aýynyň sahabatly günlerinde we Baýram namazy pursatlarynda edilen tagat-ybadatlaryň, berlen sadakalaryň, halkymyzyň agzybirligi, mähriban Watanymyzyň berkararlygy dileg edilip okalan doga-dilegleriň Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolmagy dileg edildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle