TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

2022-2023-nji täze okuw ýylyndan ýurdumyzda 12 sany orta mekdebiň 5-siniň italýan, 7-siniň iňlis dili derslerini çuňlaşdyryp öwretmäge ýöriteleşdirilendigini bellemek bolar.

“Türkmenistan” gazetindäki habar görä, italýan dilini öwretmekde tassyklanan okuw gollanmalary esasynda bilim berilýär. Bu dili öwrenip başlan çagalar geçilýän her bir sapagy doly özleşdirmäge çalyşýarlar. Bu bolsa olaryň italýan dilini tiz öwrenmeklerine getirýär. Okuwçylaryň sapaga işjeň gatnaşyp, geçilenleri doly özleşdirýändikleri olara guwanjymyzy, ynamymyzy artdyrýar.

Italýan dilini öwretmek ýurdumyzyň ýöriteleşdirilen orta mekdepleriniň 5 — 12-nji synplary aralygynda göz öňünde tutulandyr.

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle