TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

ÝUNISEF: Türkmen telewideniýesi üçin wideoşekilleri

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasy ilaty dürli ýokançlardan goramak üçin ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirýär. Bu gatnaşyklaryň netijesinde milli telewideniýede çagalar üçin wideoşekiller döredildi. Bu barada ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky Wekilhanasy we BSGG-niň Ýurt edarasy tarapyndan geçirilen onlaýn brifingde aýdyldy.

Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen geçirilen brifingde hem nygtalyşy ýaly, bu wideoşekiller ilaty maglumatlar bilen doly üpjün etmekde uly ähmiýete eýedir.

Olarda düşündiriş-oýun görnüşinde şahsy arassaçylygyň, sagdyn durmuş kadalarynyň wajyplygy, özüňi alyp barmagyň medeniýeti we beýlekiler barada gürrüň berilýär. Şeýle habarlar multifilmlerde hem görkeziler. Häzirki wagtda olar ýaýlyma taýýarlanylýar.    

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle