TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

ÝUNISEF işgär alýar

ÝUNISEf guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy täze boş iş orny üçin üçin bildiriş çap etdi. Bu bildiriş guramanyň jemgyýetçilik torunda orun aldy.

Şol beýanatda bellenilip geçilişi ýaly, eger-de siz türkmen dilini suwara bilýän bolsaňyz, redaktirlemekde we terjime etmekde uly tejribäňiz bar bolsa, şeýle-hem siz ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky toparynyň agzasy bolmak isleseňiz, onda bu mümkinçilik siziň üçindir!

Biz tükmen dilini redaktirlemek boýunça konsultanty gözleýäris.

Bu işe 2021-nji ýylyň 29-nji iýulyna çenli tabşyryň. Tabşyrmak üçin şu salgylanma giriň: https://uni.cf/3B9cxrz

Sowgatly Krossword bäsleşigi yglan ediler

 

 

 

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle