JEMGYÝET

ÝUNISEF-den iş mümkinçilikleri

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy boş iş orunlary barada bildiriş çap etdi. Guramanyň Türkmenistandaky wekilhanasy üçin işgär gözlenilýär.

Şol bildirişde “COVID 19” pandemiýasynyň zähmet bazaryna edýän täsiri barada amal seljermelerini guramakda ýurdumyzyň Döwlet statistika komitetine goldaw bermek boýunça aýratyn milli maslahatçy üçin işe kabul edişlik guralar.

Şeýle hem “COVID 19” pandemiýasynyň täsiri esasynda zähmet güýjüni seljermek babatda maglumatlaryň gaýtadan işlemek babatda aýratyn milli maslahatçy üçin işe kabul edişligiň hem guralmagy meýilleşdirilýär.

Bu boş iş orny üçin 2021-nji ýylyň 15-nji ýanwaryna çenli ýüz tutulyp bilner.

Şeýle hem ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy birnäçe iş ugurlary boýunça boş orunlar barada bildiriş çap edipdi. Şol bildirişe görä, ilçihana garawul (gorag işgäri) hem-de wauçer bilermeni ugurlary boýunça boş iş orunlarynyň bardygy bellenilip geçilipdi.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

 

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara