JEMGYÝET

Ýumurtgany haýsy görnüşde bişirmeli

“Express” neşirinde Angliýanyň Milli saglyk gullugynyň alymlarynyň ýumurtganyň nähili görnüşde saglyk üçin has peýdalydygy baradaky eden gözlegleriniň netijesinde taýýarlanan materiallary çap edildi.

Çap edilen maglumatlara görä, ýumurtganyň peýdasy onuň taýýarlanyşyna baglydyr. Şeýlelik bilen, ýumurtga bişirmegiň iň dogry usuly ony gaýnatmakdyr. Sebäbi şeýtmek ýumurtganyň ähli peýdaly aýratynlyklaryny saklamaga mümkinçilik berýär. Şol bir wagtyň özünde, hünärmenler önümi duz atylmadyk suwda gaýnatmagy maslahat berdiler.

Omlet ýumurtga taýýarlamak üçin başga bir peýdaly usuldyr. Bu ýerde bir aýratynlyk hem bar – ony az ýagly süýtde bişirmek.

Alymlar ýumurtgany bişirmegiň iň zyýanly usulynyň ony gowurmakdygyny bellediler. Ýumurtgany ýagda gowurmak onuň düzümindäki ýagyň tas iki esse artmagyna getirip bilýär.

 

Hytaý Türkmenistanyň tebigy gazyny iň köp satyn alýan ýurt

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri