Ýulduz Usmanowa “Awazada” aýdym aýdar

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 6-njy awgustynda Hazar deňziniň kenaryndaky “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda birnäçe halkara ähmiýetli çäreleriň geçirilmegine garaşylýar. Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde ýene-de birnäçe möhüm çäreler geçiriler. Şol çäreleriň hatarynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konserti hem göz öňünde tutulýar. “orient.tm” neşiriniň habaryna … Continue reading Ýulduz Usmanowa “Awazada” aýdym aýdar