TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

“Ýubari” gawunynyň ilkinji hasyly: 25 müň dollara satyldy

Ýaponiýanyň Hokkaýdo prefekturasynyň Sapporo şäheriniň Ýubari etrabynda ýetişdirilýän we bu etrabyň adyny göterýän “Ýubari” gawunynyň ilkinji hasyly ýetişdi. Bu hasyl müşderilere hödürlendi.

Sebitde ýetişdirilen 260-dan gowrak gawun satuwa çykarylýar.  Onuň ilkinji hasylyny yerli “Hokuyupack Co.” firmasy 3.5 million ýen, takmynan 25 müň dollara satyn aldy.

Gawunlar iýun aýynyň birinji hepdesinde satuwa çykarylar. Etrapdaky oba hojalyk jemgyýetindäki daýhanlar üstümizdäki ýyl bu gawunlaryň söwdasyndan 1,93 milliard ýen (13,6 million dollar) gazanmagy meýilleşdirýär.

“Ýubari” gawunlary möwsümdäki ilkinji hasylynyň iň gymmady 2019-njy ýylda satylypdy. Şonda oňa 5 million ýen tölenipdi.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle