BIZNES

Yrak Eýrandan tebigy gaz satyn alar

Yrak, Eýran bilen 5 ýyllyk tebigy gaz import şertnamasyna gol çekendigini habar berdi.

Yragyň Elektrik ministrliginiň ýazmaça beýanyna görä, energetika ministri Ziýad Ali Fazyl Eýranyň Milli gaz kompaniýasy bilen gaz importy barada 5 ýyllyk şertnama baglaşdy.

Şoňa laýyklykda Yrak 5 ýyl üçin Eýrandan her gün 50 million kub metr gaz import eder.

Ýene-de okaň

“Bagtyýar” paromy Russiýa ugrady

Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň maslahaty geçiriler

Türkmenistanyň welaýatlarynda mineral dökünler üçin ammarlar gurlar

Türkmen telekeçileri 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi

Almatada 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumy geçiriler

Türkmenistanyň pomidorlarynyň eksporty 3 göterim ýokarlandy