TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Ýokary Okuw mekdepleri : Kabul etmegiň möhleti uzadyldy

Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine  kabul etmek boýunça bellenen möhlet üýtgedildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine:

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 3-nji iýulynda çykaran 1271-nji buýrugy bilen okuwa kabul etmegiň bellenen möhletini uzaldyp, ony 2020-nji ýylyň 21-nji awgustynda tamamlamak;

Okuwa kabul etmek boýunça giriş synaglaryny welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde geçirmek tabşyryldy.

Giňişleýin okamak üçin

Ýene-de okaň

Russiýa türkmen talyplary üçin kwota sanyny artdyryp biler

Türkmenistan Hytaý nebit uniwersiteti bilen hyzmatdaşlygny ösdürer

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda raýat goranyşy fakulteti açylar

Teswirle