Ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO-nyň kafedralary dörediler

Şu gün hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, dutar ýasamak senetçiligini hem-de dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli güwanamanyň ýurdumyza gelip gowuşmagy mynasybetli käbir ýolbaşçylara tabşyryklar berildi. Bu babatda Ministrler … Continue reading Ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO-nyň kafedralary dörediler