TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ýokanç kesellere garşy — gyzyl burçly unaş

Ýurdumyzda möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak bilen bagly birnäçe işler alnyp barylýar. Olar bilen bagly birnäçe wagyz-nesihat işleri hem yzygiderli geçirilip, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üsti bilen lukmanyň maslahatlary halkymyza ýetirilýär. Ynha şeýle oňyn maslahatlaryň biri hem «Türkmenistan» gazetinde şu ýylyň mart aýynyň 6-syna Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan çap edildi. Onda aşakdaky maslahatlar berilýär.

— hökman lukman bilen maslahatlaşyp, gyzyl burç ýa-da sarymsak goşulan unaş bilen iýmitlenmeli. Sarymsak we burç bedeniň kesele garşy göreş ukybyny ýokarlandyrmaga ýardam berýän biologik işjeň maddalara baýdyr;

— dümewiň ilkinji alamatlary ýüze çykan ýagdaýynda, hökman maşgala lukmanyna ýüz tutmaly;

— burnuň nemli bardasyna oksolin melhemini çalmaly;

— pasyllara görä geýinmeli;

— C witaminine baý önümler bilen iýmitlenmeli;

— iş ýerinde we öý otaglarynda wagtal-wagtal penjireleri açyp, howanyň tämiz bolmagyny üpjün etmeli;

— beden taýdan işjeňligi ýokarlandyrmaly we sport bilen meşgullanmaly;

— asgyrylanda we üsgürilende, hökman elýaglyk bilen agzyňy we burnuňy ýapmaly;

— elleriňizi elmydama arassa saklamaly, onuň üçin nahar iýmezden öň we soň, hajathanadan, daşardan geleniňizden soň, elleriňizi sabyn bilen ýuwmaly;

— derman serişdelerini lukman bilen maslahatlaşman, özbaşdak kabul etmeli däl. Bu esasan hem, antibakterial serişdelerine degişlidir;

— Türkmenistanda ösýän dermanlyk ösümliklerinden taýýarlanan melhem çaýlaryny kabul ediň;

— möwsümleýin keselleriň öňüni almak üçin maşgala lukmany bilen maslahatlaşyp, öňüni alyş sanjymlaryny öz wagtynda etdiriň!

Ýene-de okaň

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Wise-premýer M.Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle