TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Ýogurtly, towukly işdäaçar

Gerekli önümler:

2 sany towuk döşi

2 bulgur ýogurt

8 sany duzlanan hyýar

10 sany salat ýapragy

1 käse hozuň maňzy

2 bölek gyzardylan çörek

5 nahar çemçesi maýonez

2 bölejik sarymsak

Duz

Taýýarlanyşy:

Geliň, ilki bilen, towuk etini ýuwalyň we süzeliň, soňra üstüne bir barmak galdyryp suw goşalyň. Bir nahar çemçesi limon suwy bilen ýumşaýança gaýnadalyň. Towuklarymyz gaýnadyp, bişirenimizden soň sowatmana goýalyň we sowandan soň kiçi böleklere böleliň. Sarymsaklary ezip, ulurak bir gapda ýogurdy, mayonezi we islegiňize görä duz atyp, hemmesini gowy edip garyşdyralyň. Salat ýapragymyzy iri-iri edip dograşdyralyň. Hozuň maňyzlaryny eliňiz bilen ulurak edip owradalyň we duzlanan hyýarlarymyzy owunjak edip dograşdyralyň. Gyzardylan çöregi (suhari), duzlanan hyýary, böleklere bölünen towuklary, maňyzy goşup gowy garyşdyralyň. Işdäaçary hyzmat etjek gabyňyza goýup, üstüni islegiňize görä bezäp bilersiňiz. Işdäňiz açyk bolsun!

 

 

Towukly soltan kebaby

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle