TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ynjan Ýürek

Bedende urýarka jadyly ýürek,

Sabyrly takatly bolmagyñ gerek,

Eger ýitiräýseñ söýen ýaryñy,

Ýas tutan ýüregñi taplamak gerek.

 

Ýitirseñ ýaryñy agyrýar ýürek,

Daglaýañ yüregñi ol ýara derek,

Beýle durmuş seniň nämäñe gerek?!

Başgany söýdümi göýbermek gerek.

 

Söýülen mahalyñ çalt urýar ýürek,

Howada uçýarsyñ guş kimin ýelek,

Ýok, ýok diñe söýlen çagyñ däl,

Sen hem ony söýseñ aýlanýar pelek.

Çaryýewa Jemal

 

Ýene-de okaň

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Teswirle