TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Ynanç hatynyň möhleti

“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ynanç haty üç ýyldan köp bolmadyk möhlete berlip bilner.

Eger ynanç hatynda möhlet görkezilmedik bolsa, ol tassyklanan wagtyndan başlap, bir ýylyň dowamynda güýjüni saklaýar.

Ynanç hatynda onuň tassyklanan senesi görkezilmedik bolsa, ol hakyky däldir.

Çeşme :minjust.gov.tm

Ýene-de okaň

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Teswirle