TEHNOLOGIÝA

Ykjam zarýad beriji enjam

Realme kompaniýasy täze ykjam zarýad beriji (Power Bank) enjamyny alyjylara hödürleýär. Ol özüniň ygtybarlylygy we ykjamlygy bilen tapawutlanýar. 10000 mAh kuwwatlygy bolan bu zarýad beriji enjam götermek üçin örän amatly halda bolar. Mundan başga-da ol iki sany port bilen geler. Ýagny zarýad beriji enjam bir wagtyň özünde iki teelefona zarýad bermäge ukyply bolar. Onuň bahasy 13 amerikan dollaryna barabar bolar. Zarýad beriji enjam iki reňkde ýagny sary we gara reňklerde alyjylara ýetiriler. Göze gelüwli bolan bu haryt diňe bir onlaýn şekilde däl-de söwda nokatlarynda hem satlyga çykarylar

Ýene-de okaň

Hytaýda emeli aň bilen ilkinji multfilm taýýarlandy

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar

“iPhone” modelleri üçin mugt sport programmasy

Ata Watan Eserleri