27/11/2020 11:17
Home YKDYSADYÝET "Turkmentel 2020" halkara onlaýn maslahaty geçiriler

“Turkmentel 2020” halkara onlaýn maslahaty geçiriler

Şu ýylyň 24-25-nji noýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda  sanly ykdysadyýet we innowasiýa tehnologiýalary boýunça “Turkmentel 2020” atly 13-nji halkara onlaýn masahaty geçiriler. Bu barada sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hasabat berildi.

Halkara foruma ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlardan alymlaryň, bilermenleriň we işewürleriň gatnaşmagya garaşylýar. Maslahatyň giň maksatnamasy halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek, ýurdumyzyň maglumat we telekommunikasiýa ulgamyna daşary ýurt maýa goýumlaryny, tehnologiýalaryny we taslamalaryny çekmek, peýdalanyjylar ýokary derejeli hyzmaty üpjün etmekde maglumat we telearagatnaşyk ulgamyny giňeltmek we sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy öz içine alýar.

Maslahatda sanly hyzmatlaryň täze görnüşleri ornaşdyrmagyň, häzirki zaman döwrebap tehnologiýalaryň netijeligini giňeltmek, sanly bilim we sanly lukmançylyk ulgamynyň mümkinçilikleri ýaly meseleleri giňden ara alnyp maslahatlaşylar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň senesi belli boldy

Hormatly Pezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäherinde welotrek boýunça Dünýä çempionatyny geçirmek babatda degişli resminama kabul edildi. Halklaryň arasynda dost-doganlygy,...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Banklardan karzlary onlaýn almagyň tertibi ýola goýlar

Häzirki wagtda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda bellenilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady...

Döwürleýin neşirleriň elektron ulgama geçmegi çaltlandyrylar

Ýurdumyzda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek barada degişli işler alnyp barylýar. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Horasan Ýurdunyň Geçmişinden

At deminden doldy zemin hem asman, Horasanyň gerdi-häki bilinmez Magtymguly  Gadymy geçmişiň gyzykly bolşy ýaly, onuň tejribesi hem örän möhümdir. Özümizden ozalky geçen eždatlarymyzyň welilik bilen kesgitleýşi...

Şu hepdäniň howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. “Türkmenistan” gazetinde çap...

Nebit guýylarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmakda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem häzirki zaman tehnologiýalaryny we ýörite enjamlaryny önümçiligine ornaşdyrmak arkaly nebit guýylarynyň önüm berijiligini...

Çempionlar ligasynyň nobatdaky duşuşyklary

Futbol sportunda çempionatlaryň dowamynda oýunçylar wagtal-wagtal öz futbol milli ýygyndylarynda oýun geçirmeli bolýarlar. Şu nukdaýnazardan futbol äleminde futbol çempionatlaryň öňdebaryjysy hasaplanylýan Çempionlar ligasy gaýdyp...