28/01/2021 10:51
Home YKDYSADYÝET Türkmenistan Owganystanda ulag we aragatnaşyk taslamalaryny amala aşyrdy

Türkmenistan Owganystanda ulag we aragatnaşyk taslamalaryny amala aşyrdy

Türkmenistan tarapyndan Owganystanyň ulag we aragatnaşyk düzümini gowulandyrmak maksady bilen birnäçe möhüm halkara taslamalaryny amala aşyrdy. Olaryň hatarynda Akina-Andhoý demirýol şahasy, Ymamnazar-Akina we Serhetabat-Turgundy halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamy bar. Bu taslamalary ulanmaga bermek babatda Ministrler Kabinetiniň wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde hasabat berildi.

Hasabatdan görnüşi ýaly, Owganystan Yslam Respublikasynda Akina-Andhoý beketleriniň arasyndaky 30 kilometrlik demirýol şahasy, kuwwaty 500 kilowat, uzynlygy 153 kilometre barabar bolan Kerki-Andhoý elektrik aragatnaşyk hem-de halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamlary, Ymamnazar-Akina we Serhetabat-Turgundy ugurlary boýunça üstaşyr geçelgeler bar.

Lebap welaýatynda ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan taslamalaryň meýilnamasy hödürlendi.

Hormatly Preziddentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasy bilen gatnaşyklara hemişe üns bermek bilen goňşy döwletiň ykdysadyýetiniň dikeldilmegine hemmetaraplaýyn goldaw berilýändigini belledi.

Owganystan Yslam Respublikasynyň dürli eksport ugurly önümleriniň daşary ýurt bazarlaryna çykmagyna Akina-Andhoý demirýol şahasynyň hem uly goldaw berjekdigini belledi. Bu taslamalaryň türkmen tarapynyň öz hasabyna amala aşyrandygy hem bellenilip geçildi. Bular barada “Watan” habarlar gepleşiginde aýdylyp geçildi.

Umumy Sahypamyz

Okap bilersiňiz  Dokma pudagyna daşary ýurt maýalary çekiler

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

Okap bilersiňiz  Aşgabat şäheriniň 3D nusgasy dörediler

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Pomidor agajy

Gündelik durmuşymyzda esasy azyk önümi hökmünde giňden ulanylýan  pomidoryň diňe bir otjumak görnüşi däl-de, eýsem edil beýleki miweli baglar ýaly agaç görnüşi hem ösýär....

Eşitme ukyby bolmadyk (lal) adamlar bilen nädip aragatnaşyk saklamaly?

Eger-de ýoldan geçenimizde öňümizden kömege mätäç adam çykanynda, kömek etmäge çalyşýarys. Eger-de ol adamda gürlemek ukyby bolmasa näme etmeli? Kömek etmän gitsek bolarmy? Umuman...

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowa hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda ýurdumyzyň Döwlet serhet...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Rus sanjymy Türkiýede öndüriler

Göni maýa goýumlaryň rus gaznasy “Sputnik V” sanjymynyň Türkiýede öndürilmegi babatda türk kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Bu barada rus we türk metbugat gulluklary habar...

Elektrik energetika ulgamynda goşmaça ylalaşyklar

“Türkmenistan– parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda geçýän 2021-nji ýylyň ilkinji günlerinde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda möhüm desga—Kerki--Şibirgan ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamy ulanylmaga...

Oba hojalyk önümçiligi innowasion ösüş ýolunda

Türkmenistanyň oba hojalygy ýokary depginler bilen ösýän pudaklaryň hataryna degişlidir. Oba zähmetkeşleri içerki bazary halkymyzyň sarp edýän ýokary hilli azyk önümleri bilen üpjün etmäge...

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir»...