30/11/2020 6:31
Home YKDYSADYÝET Türkmen-türk söwda-ykdysady gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmen-türk söwda-ykdysady gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Ç.Gylyjowyň hem-de Türkiýe Respublikasynyň söwda ministri Ruhsar Pekjanyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Onlaýn duşuşygyň çäklerinde iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy hem-de geljekki ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Bellenlişi ýaly, Türkiýe Respublikasy Türkmenistanyň ozaldan gelýän hem-de köp ýyllaryň dowamynda netijeli gatnaşyklary alyp barýan ýurtlarynyň biridir. Şunlukda, iki ýurduň arasynda ýola goýulýan gatnaşyklar hemmetaraplaýyn we özara ynanyşmak hem-de birek-birege hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýar. Bu bolsa söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýete eýe bolmagynyň baş şertini emele getirýär.

Onlaýn tertibinde geçirilen duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyna baha berildi we ony hemmetaraplaýyn ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar iki ýurduň arasynda alnyp barylýan gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Hususan-da Türkmenistanda daşary ýurt işewürleriniň bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekleri üçin ygtybarly kanunçylyk binýadynyň döredilendigi nygtaldy.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda ygtybarly maýa goýum şertleriniň döredilmegi, bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegini we iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygynyň sazlaşykly ösdürilmegini şertlendirýär.

Okap bilersiňiz  “Cash back” hyzmatyny ulanmak – gaýtargyňy artygy bilen yzyna almak

Şeýle hem duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň geljegi uly bazarynda daşary ýurt maýadarlarynyň netijeli işlemegi ugrunda döwlet derejesinde zerur şertleriň döredilýändigi üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk aýdyldy.

Okap bilersiňiz  Aşkabat-Duşanbe teknik uçak seferi gerçekleştirildi

Duşuşyga gatnaşyjylar iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygynyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösdüriljekdigine, ikitaraplaýyn halkara sergileri guramak üçin zerur mümkinçilikleriň dörediljekdigine ynam bildirdiler.

 

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

Okap bilersiňiz  Türkmenistan’da Maaşlara Yüzde 10 Zam geliyor

IŇ TÄZE HABARLAR

Saýlaw möwsümi başlaýar : Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryna taýýarlyk görmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirildi. Oňa Merkezi...

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan jenap Jozef Baýdene Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlagyny...

“Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda

“Mugallymlar güni we hepdesi” baradaky makalamyza dowam edýäris.
Okap bilersiňiz  TOBB Başkanı: Türkmenistan Avrasya’nın Modern Sanayi Ülkesine Dönüşüyor
1.10. Ady agzalan türkmen romanyndaky “Akyl-paýhas sandyklary” diýen durnukly aňlatma hakynda gysgajyk maglumat Sagdyn düşünje sapaklaryna geçmezden...

Intellektual Telekeçi: Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak

Gazanç  gazanmak maksady bilen biznese baş goşýan, bazardaky haýsyda bolsa bir  kemçiligi aradan aýyran we töwekgelçilik eden şahsa telekeçi diýilýär. Telekeçilik işini ýa-da bu...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkmenistanda täze çäklendirmeler

Öň girizilen çäklendiriji çäreleriň oňyn tejribesine esaslanyp, dünýäde dowam edýän çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý bilen baglanyşykly Türkmenistanyň çägine ýiti ýokanç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni...

Hytaý kompaniýalary “Apple”-den ozdurdy

Dünýäniň telefon bazarynda Hytaýyň, Günorta Koreýanyň hem-de ABŞ-nyň kompaniýalary özara bäsleşýärler. Esasan hem, Günorta Koreýanyň “Samsung”, ABŞ-nyň “Apple” hem-de Hytaýyň “Huawei” kompaniýalarynyň arasynda bazarda...

Hepdelik täleýnama (23-29-noýabr)

2020-nji ýylyň 23-29-njy noýabr aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda...

Dünýäniň ilkinji antibakterial telefony

Dünýäniň ilkinji antibakterial telefony Angliýada öndürildi. Telefonyň ýüzüne ýerleşdirilen ionlaryň bakteriýalaryň köpelmegine päsgel berýändigi mälim edildi. Dünýäde giňden ýaýran täze görnüşli koronawirus ýokanjy sebäpli tehnologiýa...