8.9 C
Istanbul
06/07/2020 7:31
Home IŇ TÄZE HABAR Täze dokma önümleriniň dükanlary açyldy

Täze dokma önümleriniň dükanlary açyldy

17-nji iýunda Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesiniň ugrunda hem-de Balkan welaýatynyň Gumdag şäherinde Dokma senagaty ministrliginiň söwda dükanlarynyň täze toplumy açyldy. Täze dükanlarda Türkmenistanda öndürilýän ekologiýa taýdan arassa we ýokary hilli, içeri we daşarky bazarlarda uly islege eýe bolan dokma önümleriniň dürli görnüşleri alyjylara hödürlenilýär.

Dükanlarda soňky döwürde giň meşhurlyga eýe bolan milli söwda nyşanly harytlary satyn almak mümkindir. Olaryň hatarynda Gökdepäniň dokma toplumynyň «Gala», Aşgabadyň dokma toplumynyň «Goza», Türkmenbaşy jins toplumynyň «Bedew» haryt nyşanly önümleri, Marynyň «Ýeňiş» fabriginiň önümleri, Aşgabadyň panbarhat matasyny öndürýän fabriginiň we beýlekileriň önümleri bar.

Ýurdumyzyň dizaýnerleri öz işlerinde ilkinji nobatda ilatyň möwsümleýin isleglerini nazarda tutup, dünýä meýillerine laýyklykda, lybaslaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlaýarlar we önümçilige hödürleýärler. Erkekler we zenanlar üçin tomus möwsümine niýetlenen egin-eşikler, şeýle hem her bir ýokary okuw mekdebiniň aýratynlyklary hasaba alnyp hem-de milli bezegleriň görnüşleri peýdalanylyp, talyplar üçin öndürilýän sport lybaslary uly islege eýe bolar.

Bu ýerde dürli ýaşdaky adamlar — çagalar, şeýle hem ulular üçin niýetlenen harytlaryň dürli görnüşleri ýurdumyzda öndürilen önümleri satyn almaga uly gyzyklanma bildirýän alyjylaryň islegleriniň içgin öwrenilýändiginiň subutnamasydyr. Munuň özi şeýle hem öz ösüşinde ýokary tehnologiýalary we öňdebaryjy dünýä tejribesini ugur edinýän ýurdumyzyň dokma senagatynyň ýeten belent sepgitleriniň beýanydyr.

IŇ TÄZE HABARLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Oxford Üniversitesi : Koronavirüs Aşısı Başarılı

Oxford Üniversitesi koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının başarılı olduğunu duyurdu. Türk medyasında Reuters’e dayanılarak verilen haberde  aşının uygulandığı deneklerin bağışıklık kazandığı belirtildi. Haberlerde belirtildiğine göre,...

Messiniň 700-nji goly

Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messi futbol durmuşyndaky 700-nji goluny geçirdi. Iki oýundan bäri Messiniň bu arzyla goluna garaşýan futbol janköýerleri ony “Atletiko...

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Se­na­gat we ra­ýat jaý gur­lu­şy­gy. Gur­lu­şyk ma­te­ri­al­la­ry­ny we demir­be­ton konst­ruk­si­ýa­la­ry­ny...

BALKAN WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...