No menu items!
8.9 C
Istanbul
08/04/2020 4:22
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Kükürtli, Kerpiçli we Demirgazyk Balguýy gaz känlerinde göçme gysyjy beketleri gurnalar

Kükürtli, Kerpiçli we Demirgazyk Balguýy gaz känlerinde göçme gysyjy beketleri gurnalar

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow  düýn geçirilen  Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde “Ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny” amala aşyrmak, uglewodorod çig malynyň çykarylýan mukdaryny artdyrmak, pudagyň kärhanalaryny döwrebaplaşdyrmak we tehniki taýdan enjamlaşdyrmak bilen bagly alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimize “Lebapgazçykaryş” müdirligine degişli Kükürtli, Kerpiçli we Demirgazyk Balguýy gaz känlerinde gaz kondensatyna baý guýularda önümi doly çykaryp almak üçin göçme gysyjy beketleri gurnamak maksady bilen geçirilen halkara bäsleşiginiň netijeleri barada habar berildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebitgaz senagatyny ösdürmek, energetika pudagynyň kärhanalaryny tehniki hem-de tehnologiýa taýdan enjamlaşdyrmak, nebit we gaz önümleriniň dürli görnüşlerini çykarýan döwrebap önümçilikleri döretmek babatda görülýän çäreleriň ähmiýetini belledi.

Bularyň hemmesi ykdysadyýetiň durnukly ösmegi, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak babatda wezipeleri çözmek üçin tebigy serişdeleriň netijeli ulanylmagyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

Döwlet Baştutanymyz gaz pudagynda amala aşyrylmagy bellenilen taslamalaryň ykdysady we tehniki taraplaryny düýpli seljermegi tabşyryp, ýurdumyzyň känlerinde täze tehnologiýalary we döwrebap tehnikalary ornaşdyrmak, şeýle hem daşary ýurt maýalaryny çekmek babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

SON HABERLER

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?